Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Termin

Temat

07,08 września 2022r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

Wrzesień 2022 r. i wg potrzeb

Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo- profilaktycznego, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły.

 Listopad

 2022r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.

Luty  2023r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

Kwiecień 2023r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą i wicedyrektorem szkoły – klasy VIII, poinformowanie o organizacji egzaminu ósmoklasisty i zapoznanie z harmonogramem rekrutacji do szkół średnich.

Maj  2023r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka