Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

 

Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.

Standardy ochrony małoletnich.

Regulamin przyznawania tytułu najlepszego absolwenta „Primus inter pares”.

Regulamin świetlicy szkolnej Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.

Statut Spółdzielni Uczniowskiej Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Księga protokołów.

 

Procedury

Procedura zebrań z rodzicami i udzielania informacji rodzicom o sytuacji ucznia w szkole.
Procedura postępowania pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją.
Procedura przebywania osób obcych, rodziców/prawnych opiekunów na terenie szkoły.
Procedura dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania.
Procedura podwyższania oceny przewidywanej.
Procedura organizowania imprez i konkursów.
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów.
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia e-papierosa.
Procedura postępowania w przypadku korzystanie w czasie zajęć lekcyjnych z niedozwolonych urządzeń.
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia że uczeń jest ofiara przemocy w rodzinie.
Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia o cyberprzemoc.
Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.
Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły.
Procedura organizacji zajęc lekcyjnych.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19.
Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole.
Procedura bezpiecznego dowozu uczniów.
Procedura dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania.
Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

 

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg