Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

 

Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.

Regulamin świetlicy szkolnej Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.

Plan pracy na rok szkolny 2021/2022.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Procedury

Procedura przebywania osób obcych, rodziców/prawnych opiekunów na terenie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.
Procedura dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania.
Procedura podwyższania oceny przewidywanej.
Procedura organizowania imprez i konkursów.
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów.
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia e-papierosa.
Procedura postępowania w przypadku korzystanie w czasie zajęć lekcyjnych z niedozwolonych urządzeń.
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia że uczeń jest ofiara przemocy w rodzinie.
Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia o cyberprzemoc.
Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.
Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły.
Procedura organizacji zajęc lekcyjnych.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19.
Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole.
Procedura bezpiecznego dowozu uczniów.

 

 

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka