Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

plakat_5.png

 

Gmina Wierzbica/Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy realizuje projekt „Stawiamy na siebie - rozwijamy własne zainteresowania”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Celem projektu jest wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • Zajęcia teatralne, których celem będzie rozwój kompetencji kulturowych i społecznych. Uczniowie będą tworzyć przedstawienia teatralne; opracowywać scenariusze, przygotowywać scenografię, kostiumy, a także ćwiczyć dykcję i poprawną artykulację. Pojadą także na spektakl do teatru w Lublinie. Podsumowaniem zajęć będzie zaprezentowanie spektaklu dla uczniów i zaproszonych gości.
  • Zajęcia fotograficzno-filmowe, w trakcie których uczniowie poznają techniki robienia i obróbki różnych rodzajów zdjęć (portret, krajobraz, fotografia uliczna) oraz nagrywania i montażu filmów. Podsumowaniem zajęć będzie wystawa najciekawszych zdjęć zorganizowana w szkole.
  • Zajęcia z kodowania i programowania, których celem będzie rozwój kompetencji cyfrowych. Uczniowie zdobędą umiejętności korzystania z programów, aplikacji i gier edukacyjnych wspomagających naukę programowania. Elementem zajęć będzie projektowanie gier w programie Scratch.
  • Klub Czytelnika i Tłumacza Literatury Anglojęzycznej – zajęcia, których celem będzie wzbudzenie zainteresowania uczniów książkami anglojęzycznymi, poszerzenie zasobu słownictwa, przybliżenie zagadnienia translatoryki.
  • Zajęcia taneczne, których celem będzie doskonalenie umiejętności tanecznych. Uczniowie nauczą się krótkich układów tanecznych, poznają elementy tańca klasycznego. Podsumowaniem zajęć będzie uroczysty występ dla uczniów i zaproszonych gości.

Projekt skierowany jest do 55 uczniów uczących się w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Uczeń znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej – uczeń spełniający co najmniej jedną z następujących przesłanek:

1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.);

2. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.);

3. pochodzenie ucznia z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:

− w wieku do ukończenia 18. roku życia,

− w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole,

do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki;

4. posiadanie przez ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5. posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej;

6. wychowywanie się w rodzinie niepełnej;

7. pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

8. posiadanie przez ucznia doświadczenia migracji;

Rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów, które zaowocują ogólnym rozwojem w dłuższej perspektywie czasowej.

Wartość projektu: 202 361,46 PLN

Wartość dofinansowania: 181 411,46 PLN

Okres realizacji projektu: 04.09.2023 r. - 21.06.2024 r.

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji Stawiamy na siebie.
Formularz rekrutacyjny Stawiamy na siebie.
Oświadczenie zał. 4 do formularza.
Oświadczenie zał. 5 do formularza.
Oświadczenie zał. 6 do formularza.
Oświadczenie zał. 7 do formularza.

 ue.jpg

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg